RUČNĚ VYRÁBĚNÉ KOŽENÉ PRODUKTY 👐 l DOPRAVA ZDARMA NAD 2000 KČ

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je HARMONY FOR LIFE s.r.o., IČ: 049 77 360 se sídlem Radičova 2479/7, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Radičova 2479/7, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha

E-mail: info@radims.com

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

V souvislostí s objednávkovým procesem a našimi právními závazky shromažďujeme o subjektech tyto údaje: Jméno a příjmení, adresu k zaslaní objednávky, emailovou adresu a telefonní číslo. Naše stránky pracují se soubory cookies.  Více o souborech cookies a jejich využíti zde.

Jakým způsobem informace využíváme?

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme k právním úkonům, správnému doručení zásilky a k zákaznickému servisu.

Soubory cookies, které naše stránka shromažďuje, využíváme k vylepšení našich služeb. Tyto informace jsou sbírány anonymně a jako celek nikoliv jako informace o jednotlivých subjektech.

Osobní údaje jsou archivované na Stránkách pouze v míře nezbytně nutné. V případě, že dojde k ukončení provozu Stránek, budou veškeré nashromážděné osobní údaje nenávratně odstraněny.

Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem zpřístupňovány třetím osobám.

Vaše práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

kdykoliv nás můžete kontaktovat na e-mail info@radims.com s žádostí zda jsou nebo nejsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@radims.com upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na emailovou adresu info@radims.com. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

  1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
  2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@radims.com namísto o vymazání o omezení jejich použití.
  3. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
  4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

  1. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
  2. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
  3. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
  4. Neoprávněně.

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@radims.com takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@radims.com požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@radims.com.

Sledujte náš instagram